build_links(); ?>

Regulamin

Regulamin Serwisu ciekawostki.net
I. Postanowienia wstępne
Serwis internetowy http://ciekawostki.net  jest zarządzany i prowadzony przez spółkę Polska Certyfikacja Przedsiębiorców sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. ul. Małkowskiego 30/1
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem KRS 0000706445, NIP: 8522637657 REGON: 368867952
II. Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin;
2. Serwis – serwis internetowy
3. Użytkownik – osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, która w
jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu
4. Materiały – teksty, grafiki, zdjęcia, materiały video, wykresy, materiały
multimedialne, quizy, sondy, petycje itp., w szczególności stanowiące utwór w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Partner – każdy podmiot współpracujący z PCP Sp. z o.o. na podstawie stosownej
umowy;
6. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Użytkowników dostępne w ciekawostki.net, umożliwiające w szczególności:
a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez ciekawostki.net,
b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,
c) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,
III. Zasady ogólne
Użytkownik może korzystać z następujących Usług Serwisu:
1. Zapoznawanie się z Artykułami (materiałami) udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał
do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i
sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu
posługuje, poprzez strony internetowe ciekawostki.net lub w ramach usług
telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń
mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
2. Komentowanie Materiałów, komentowanie i ocena komentarzy innych
Użytkowników,
3. Branie udziału w Sondach.
4. Przesyłanie za pomocą  formularza udostępnionego na stronie serwisu ciekawostki.net lub za pomocą
maila, artykułu, zdjęcia lub filmu oraz
zamieszczanie artykułu, zdjęcia, filmu lub innego materiału na Koncie
Użytkownika, przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na nieodpłatną, nieograniczoną
czasowo i terytorialnie publikację artykułu, zdjęcia, filmu lub innego materiału
użytkownika w Serwisie ciekawostki.net.
5. Przesyłając artykuł, zdjęcie lub film Użytkownik oświadcza, że:
a) ma pełne prawo do dysponowania artykułem, zdjęciem, filmem lub innym
materiałem oraz że przysługują mu prawa majątkowe i autorskie do danego artykułu,
zdjęcia filmu lub innego materiału
b) artykuł  zawarty w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale
użytkownika  jest prawdziwy i nie wprowadza nikogo w błąd.
6. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w artykułach, zdjęciach, filmach lub
innych materiałach zamieszczonych przez użytkownika w serwisie, których zgoda
jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku
lub licencja danego zdjęcia lub filmu obejmuje takową zgodę.
7. Użytkownik przesyłając  wiadomość do portalu ciekawostki.net, zdjęcie lub film ponosi pełną
odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób
trzecich.
8. Usługodawca ma prawo zamieszczania w ciekawostki.net treści reklamowych
dotyczących swoich i swoich partnerów usług oraz towarów .
9.  Portal Ciekawostki.net zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom
dostępu do części lub całości prezentowanych na portalu treści w przypadku
stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania(np. Adblocker)
wyłączającego publikację określonych treści na ciekawostki.net.
10. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług
na ciekawostki.net dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego
adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast
do rozwiązania umowy o świadczenie Usług na ciekawostki.net dochodzi z chwilą
zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
11. Korzystanie przez użytkownika z Usługi w ciekawostki.net jest bezpłatne.
IV. Prawa użytkownika
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z ciekawostki.net zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego
Regulaminu oraz do niezamieszczania treści takich jak:
a) treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących
takie poglądy
b)treści świadczące o dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na
płeć, wyznanie itp.;
b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) niezamieszczania treści propagujących używanie alkoholu lub narkotyków
d) treści zawierających linki do stron internetowych naruszających prawo
e) treści pornograficznych;
f) treści komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez zgody ciekawostki.net,
2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w
artykuły na ciekawostki.net, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie
praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
3. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów, za wyjątkiem treści
pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Serwisu, należą do firmy Polska Certyfikacja Przedsiębiorców Sp. z o.o.
4. Usługodawca zastrzega, że bez jego zgody zabronione jest
dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Serwisu obejmujących zwłaszcza teksty,
grafikę,zdjęcia i filmy. Nie dotyczy to współdzielenia danego materiału przez media społecznościowe.
V. Odpowiedzialność
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
a) Treści, w tym komentarze, zamieszczane przez użytkownika na stronach serwisu ciekawostki.net;
b) Szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania z serwisu ciekawostki.net
2. Usługodawca jest uprawniony do przerw w prawidłowym funkcjonowaniu serwisu ciekawostki.net,
w przypadku awarii serwisu lub gdy wymagają tego zmiany techniczne w serwisie
3. Usługodawca dokonuje wszelkich starań aby treści publikowane w serwisie były przeznaczone dla każdej grupy społecznej bez względu na wiek
aczkolwiek użytkownik poniżej lat 13 powinien korzystać z Serwisu pod nadzorem osoby pełnoletniej.
4. Usługodawca jest uprawniony do usuwania oraz nie publikowania treści oraz artykułów dostarczonych przez Użytkownika, bez podania
przyczyny.